Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A gyermekjóléti szolgáltatás feladata

 • a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében
  • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
  • a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
  • a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
  • a szabadidős programok szervezése,
  • a hivatalos ügyek intézésének segítése.
 • a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
  • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
  • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
  • a gyermekek védelmében közreműködő személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,
  • tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
 • a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
  • a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
  • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
  • kezdeményezni
   • egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni,
   • szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
   • egészségügyi ellátások igénybevételét,pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy

A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatainak ellátása körében

 • folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét,
 • meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
 • közreműködik a kormányrendeletben meghatározott európai uniós forrásból megvalósuló program keretében természetben biztosítható eseti vagy rendszeres juttatás célzott és ellenőrzött elosztásában,
 • segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
 • felkérésre környezettanulmányt készít,
 • részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,