Család- és Gyermekjóléti Központ

A Gyermekjóléti Központ esetmenedzseri tevékenysége

A gyermekjóléti központ esetmenedzseri tevékenysége olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amelynek célja, hogy hozzájáruljon az Óbuda-Békásmegyer területén élő gyermekek testi-, lelki-, értelmi-, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, a családban történő nevelkedéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, további veszélyeztetettség megelőzéséhez, illetve a már családjából kiemelt gyermekek családjába történő visszahelyezéséhez. Központunk esetmenedzserei a gyermek védelme, veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedéshez kapcsolódó feladatokat látnak el a kerületben élő kiskorúak vonatkozásában. Mindezt a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával, az ellátások biztosításával és közvetítésével, szervező tevékenységgel, a feladatok koordinálásával biztosítja.

A szolgáltatás elsődleges célcsoportja az Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén élő 0 –18 éves korosztály, ehhez kapcsolódóan mindazon felnőttek is, akik a gyermekek sorsának alakulásában, alakításában szerepet vállalhatnak (szülők, egyéb családtagok, a gyerekeket, családokat körülvevő személyek, közösségek, szervezetek).

Az esetmenedzser a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó, hatósági intézkedésekhez köthető tevékenysége során:

  • kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
  • javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
  • együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
  • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
  • utógondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
  • védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családgondozást végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;
  • szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára

 

Döntési jogkörrel ezen esetekben a Kormányhivatal illetékes Hatósági Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya bír.

Az intézmény ellátási körzetében a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszert (jelzőrendszert) működtet.

Elérhetőségünk:

Személyesen ügyfélfogadási időben: 1035 Budapest Váradi Sándor u. 9-11.

Elektronikus úton: cstan.info@kszki.obuda.hu

Telefonon: 250-1964